Acord de colaborare

Nr.______ din _________________

Între

1. SC INOVUM SRL, cu sediul social în Oradea, Str. General Gheorghe Magheru, Nr. 13, bloc 13, ap. 12, , județul Bihor, înregistrată la Registrul comerţului sub numărul J05/660/2011, având cod fiscal RO28310745, telefon 0743245286, reprezentată legal prin Ing. Dieter Koteles, în calitate de administrator, denumită în continuare PARTENER

și

2. SC SRL, cu sediul în , str. nr. , județul , înregistrată la Registrul comerţului sub numărul , având cod fiscal , reprezentată legal prin , în calitate de , persoana de contact desemnata pentru indeplinirea prezentului acord fiind dna/dl , având nr. de telefon , adresa de email , denumit în continuare COLABORATOR, a intervenit prezentul acord de colaborare.

Art. 1. OBIECTUL CONTRACTULUI

Scopul prezentului acord de parteneriat urmărește stabilirea relației între Părți, în special în ceea ce privește promovarea reciproca a serviciilor și produselor din portofoliul Părților.

Art. 2. TERMENUL CONTRACTULUI

Prezentul contract se încheie pe o perioadă de 48 luni, cu începere de la data semnării acestuia.

Art. 3 OBLIGAȚII ȘI DREPTURI

Pentru realizarea obiectului prezentului contract părțile se obligă:

- să promoveze reciproc serviciile/produsele clienților proprii;

- pentru perioada de colaborare, părțile pot folosi, în mod reciproc datele firmei și logoul acesteia, dar numai in scopul promovarii serviciilor/produselor din portofoliu;

- să recomande produsele partenerului la proiectele întocmite de către colaborator;

- să utilizeze modalitățile de reclamă/promovare pe care le consideră eficiente de comun acord;

- să schimbe informații prin intemediul persoanelor de contact desemnate pentru a păstra buna colaborare si informarea despre noi posibilități de pe piață.

Art.4 ÎNCETAREA CONTRACTULUI

Prezentul acord încetează la acordul părților sau alte cazuri stabilite de ligislația în vigoare.

Încheiat în 2 (două) exemplare, câte unul pentru fiecare dintre părți.

PARTENER,

COLABORATOR,